Skip to content

Villa

Om Pellets

En bränslepellet är enligt definition ett ”kort cylindriskt stycke avsett för eldning, framställt genom pressning av finfördelat ”torrt bränsle”. Definitionen är hämtad från “Svensk standard SS 18 71 06, ”Biobränslen och torv Terminologi”. Där anges vidare att bredden eller diametern hos en bränslepellet är mindre än 25 mm. Diametern hos de bränslepellets som förekommer på den svenska marknaden idag varierar mellan 6 och 8 mm.

Pellets är ett ekonomiskt intressant alternativ som är förnybart och kan ersätta el, eldningsolja och ved.

Pellets har potential att eldas med endast små effekter på den yttre miljön och förväntas ha en jämn prisutveckling i jämförelse med olja.

Vid förbränning av pellets släpps inte ut mer koldioxid, CO2, än vad som bundits under trädens tillväxt. Tillväxten och förbränningen ingår därmed i ett slutet kretslopp där en kolatom gör ett varv på 100 år eller snabbare. Stora delar av den olja som används för uppvärmning kan ersättas med pellets. Även om det går åt en del energi för att tillverka och transportera pellets, 5–15 procent av utvunnen värmeenergi, innebär varje ersatt m3 olja en minskning av landets utsläpp med ca. 2650 kilo koldioxid.

Uppgifterna är hämtade från Pelletspärmen som är utgiven på uppdrag av Energimyndigheten.

Pellets är ett inhemskt biobränsle som används antingen i en kamin, panna eller i en brännare. En fördel jämfört med ved är att du kan auto-matisera eldningen och att bränslet är torrt och ger små utsläpp.

Har du redan pellets?

Glöm då inte att boka en service inför eldningssäsongen för att undvika problem under vintern!

Vi utför service och reparation av de flesta förekommande pelletsbrännar-fabrikaten på marknaden.

Frågor & Svar:

  • En bränslepellet är enligt definition ett ”kort cylindriskt stycke” avsett för eldning. Bränslepellets är framställt genom pressning av finfördelat torrt bränsle som framställs av restprodukter från skogsindustrin. Diametern hos de bränslepellets som förekommer på den svenska marknaden idag varierar mellan 6-8 mm.